Winkel open op zaterdag 8 en 22 juni!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden Quiltopdracht

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.

Opdrachtnemer: de partij die de opdracht uitvoert; Elly Prins Machine Quilting.

Overeenkomst: deze algemene voorwaarden tezamen met het opdrachtformulier.

Opdracht: De overeengekomen werkzaamheden zoals beschreven op het opdrachtformulier.

Bescheiden: De quilt.

1. Algemeen:

1.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.2 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.3 Indien de opdrachtgeverniet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtgeverin enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Overeenkomst:

2.1 De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met het opdrachtformulier.

2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het opdrachtformulier door de opdrachtnemerondertekend retour is ontvangen.

2.3 De overeenkomst isgebaseerd op de ten tijde daarvan door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekteinformatie.

2.4 De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

2.5 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.

2.6 De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

2.7 De opdrachtnemer kan meer werkzaamheden verrichten en aan de opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien de opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

2.8 Indien de opdrachtnemer genoodzaakt is om meerwerk te verrichtendoor het niet nakomen van de aanlevervoorwaarden, is hij gerechtigd dit aan de opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

2.9 Indien de opdrachtnemer tijdens de werkzaamheden aanpassingen dient te verrichten die afwijkenvan de afspraken zoals overeengekomen op het opdrachtformulierdieten goede komenvan het eindresultaat dient de opdrachtnemer dit niet te overleggen metde opdrachtgever.

2.10 Alle werkzaamheden die door de opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

2.11 De opdrachtnemer geniet bij de uitvoering van de opdracht volledige creatieve vrijheid. Waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend wordt verstaan de eigen invulling van de stijl, sfeer, kleur en karakter.

2.12 De opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Betaling:

3.1 Indien nade totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan tepassen.

3.2 Prijsafspraken zoals overeengekomen op het opdrachtformulier kunnenzonder opgave van rede 10% afwijken van het bedrag op de definitieve factuur.

3.3 Betaling door de opdrachtgever dientna ontvangst van de factuur, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden per ommegaande.

3.4 Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van contante betaling ofovermaking ten gunste van een door de opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

3.5 Bij overschrijding van de onder 3.2genoemde termijn, is de opdrachtgever, na door de opdrachtnemer ten minste éénmaal te zijn aangemaand ombinnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd.Daarnaast komen allekosten van invordering, nadat opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de opdrachtgever buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

4. Aansprakelijkheid:

4.1 De opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is de opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de opdrachtnemer slechts voor directe schade aansprakelijk totmaximaal een bedrag van € 1000,-Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:-de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; -de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;-redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4.2 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voorschade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie vande opdrachtgever, en/of schade wegens door de opdrachtnemer gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

4.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

5. Overmacht:

5.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden door overmacht.

6. Klachten:

6.1 Bij ontvangst van de bescheiden dient de opdrachtgever de bescheiden grondig te inspecteren op fouten en gebreken.

6.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven aan de opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

6.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »